Dikte (cm)

Kleur

Blue Velvet

Blue Velvet

Cream Velvet

Cream Velvet

Grey Velvet

Grey Velvet

Als fabrikant hebben wij geen verkoopprijzen voor particulieren. Daarvoor kun je contact opnemen met je plaatser of een verdeler/bouwhandel. Andere kleuren en formaten kunnen vanaf 300m² op maat geproduceerd worden

Gelieve daarvoor ons verkoopteam te contacteren +32 89 61 00 62

Plaatsing Megategels Smooth

Megategels Smooth zijn gemaakt uit duurzame natuurlijke grondstoffen, voor eigentijdse tuinontwerpen met een mooie karakteristieke kleurnuancering. Hieronder volgen specifieke plaatsingsvoorschriften, aandachtspunten en onderhoudstips.

Voorbereiding

 • Maak de ondergrond vlak en gebruiksklaar. Plaats hierop een fundering van 10 à 20 cm dikte. Gebruik hiervoor een niet-cementgebonden waterdoorlatende fundering (bv gebroken steenslag of split 0/20 mm). Voorzie een fundering met circa 10 à 15% overdikte en verdicht tot een egaal oppervlak (aftrillen). Hierna brengt u een straatlaag van circa 3 cm aan bestaande uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand of split 0/5 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes.
 • Wanneer u toch opteert voor een cementgebonden fundering (gebruik nooit stabilisé sterker dan 100 kg cement/m³) is het gebruik van een straatlaag van circa 3 cm, bestaande uit ongebonden, zuiver, gewassen rivierzand 0/5 of gebroken steenslag 0/6 of 2/6 mm met een geschikte korrelopbouw en een beperkt aandeel fijne deeltjes steeds verplicht. De ervaring leert ons dat gebruik van onzuiver zand verkleuring van de tegel tot gevolg kan hebben.
 • Deze straatlaag dient om eventuele dikteverschillen op te vangen. De straatlaag niet aftrillen, wel gelijktrekken met een rei. Vermijd een te dikke straatlaag, bij belasting zou dit verzakkingen kunnen veroorzaken. (Indien u opteert voor een te sterke cementgebonden fundering of te sterke stabilisé ontstaan mogelijk kleurverschillen en/of kalkuitbloei veroorzaakt door de beperkte waterdoorlatendheid van dit soort fundering.) Opgelet: cementgebonden materialen moeten altijd zo snel mogelijk verwerkt worden, afhankelijk van de gebruikte soort en hoeveelheid cement, bedraagt de maximum gebruiksduur 3 tot 6 uur.
 • We aanvaarden geen klachten indien een zandcement-mengsel wordt gebruikt als straatlaag.

Vervuiling

 • Neem de nodige voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement, kleihoudend zand, of … te voorkomen. Opgelet! Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.
 • Maak geen gebruik van plakband om eventuele afdekfolie te bevestigen aan de tegels. Dit kan onherstelbare schade toebrengen aan de tegels. Plaats een bescheiden gewicht op de afdekking om verschuiven te voorkomen.
 • Het laten liggen van zand op de bestrating kan kalkvlekken veroorzaken. Verwijder telkens na het invoegen de restanten van het voegzand.
 • Regelmatig het oppervlak grondig met zuiver water reinigen en borstelen ook al is de plaatsing nog niet volledig afgerond. Cementvlekken door voetafdrukken en dergelijke kunnen langdurig op de tegels blijven zitten.
 • Voor de afwerking kunnen de Smooth Megategels gezaagd worden. Opgelet! Zorg voor geschikte apparatuur bij het verzagen van Smooth tegels om te vermijden dat de randen kartelen. Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant. Bij twijfel steeds uitproberen op een onopvallende plaats. De Megasmooth tegels bevatten geen wapeningsijzer. Bij het zagen, steeds de gezaagde producten overvloedig met zuiver water afspoelen en het stof weg borstelen.
 • Nooit zaagwerken uitvoeren op of vlak naast de reeds geplaatste bestrating.

Kantopsluiting

 • Sluit, om horizontale verschuivingen te voorkomen, de Megasmooth tegels zijdelings steeds goed op met een geschikte boordsteen en/of een zijdelings aangebrachte stut in mager beton.
 • De kantopsluiting rust altijd op een bed van mager beton (zand, fijn grind of steenslag en 150 à 200 kg cement per m³, klasse 32.5). Het beton stut de kantopsluiting zijdelings.
 • Plaats een voorlopige rij tegels om de juiste afstand te bepalen tussen de twee kantopsluitingen.

Plaatsing

 • Het is belangrijk om tijdens de plaatsing de Smooth Megategels goed te mengen om een zo mooi mogelijk gevarieerde kleurschakering te krijgen.
 • De Smooth producten zijn bestand tegen vorst maar zijn niet dooizoutbestendig, bij gebruik van dooizouten kan het oppervlak aangetast worden. De Smooth Megategels zijn dan ook niet geschikt voor op- of inritten.
 • Gebruik voor de plaatsing altijd een vacuümklem. Die vind je bij de meeste verhuurcentra. Anders kan je de tegels beschadigen. Geef je de voorkeur aan een andere klem dan de vacuümklem? Dan aanvaardt Ebema_Stone&Style geen klachten. Lees ook onze klemmenfolder.
 • Plaats met de gecertificeerde klem de eerste Megategel en zorg ervoor dat de Megategel in een hellingsgraad van minimaal 1 cm per meter ligt om het oppervlaktewater af te voeren. Laat de tegel bij de plaatsing recht naar beneden zakken. Dek de reeds geplaatste Smooth Megategels af om vlekken te voorkomen.
 • Ligt de bovenkant van de Megategel niet op de juiste hoogte, pas dan de dikte van de straatlaag aan. Zorg ervoor dat de Megategel over het volledige oppervlak ondersteund wordt. Holtes onder de Megategels kunnen tot haarscheuren of breuk leiden.
 • Kleine oneffenheden en dikteverschillen werk je zoveel mogelijk weg door de dikte van de straatlaag aan te passen. Gebruik je een hamer? Dan beschadig je mogelijks de tegels.
 • Voor grotere oppervlakken is het aan te bevelen om elke 7 à 10 m een uitzettingsvoeg tussen de tegels te voorzien van circa 5 mm om de temperatuursuitzetting (0,01 mm/m°C –> bij een temperatuursstijging van 1° Celsius wordt een tegel met een lengte van 1 meter 0,01 mm groter) van betonnen producten mogelijk te maken en hinderlijke voegverschuivingen op te vangen.
 • Wij raden je aan om de Megategels Smooth niet in te zanden want zand kan hardnekkige vlekken of extreme kalkuitbloei veroorzaken.
 • Bij plaatsing met een open voeg, dient een grover voegmateriaal, bv. een zuivere split 1/3 of 2/5 mm, gebruikt te worden. Nooit opvoegen met cementmortel noch met elastische voegmiddelen: dit om vervuiling op de Smooth Megategels te vermijden en het risico op stukvriezen of barsten van de voeg én de tegel te voorkomen. Tijdens het plaatsen en tijdens het verdere gebruik van de tegels steeds zeer voorzichtig zijn met split dat op de Smooth Megategels blijft liggen, dit om te vermijden dat er door het schuren extra krassen op de tegels ontstaan.
 • Voorkom dat er tijdens de plaatsing, en ook daarna, zand op de Smooth Megategels blijft liggen. Door het schuren van het zand kunnen er krassen op de tegels komen. Dek de reeds geplaatste tegels af om vlekken te voorkomen.
 • Smooth Megategels zijn ontwikkeld voor plaatsing buitenshuis waar zonlicht en regen zorgen voor een beperkt zelfreinigend effect. Let op: Megategels Smooth die zijn geplaatst onder een afdak verweren anders.
 • Extra bij plaatsing op tegeldragers
  • Breek de afstandshouders van de tegeldragers af om de hoektegels te plaatsen.
  • Ondersteun altijd de 4 hoeken van uw tegels met een tegeldrager.
  • Grotere tegelformaten (100 x 100, 120 x 80, 100 x 50, 100 x 25) vragen extra ondersteuning in het midden van de Megategel met een extra tegeldrager.
  • Stel de gewenste hoogte van de tegeldragers in door ze hoger of lager te schroeven.
  • De dikte van de afstandshouders op de tegeldragers bepaalt de voegbreedte tussen de Megategels. Deze open voeg voert het regenwater probleemloos af naar een waterdoorlatende ondergrond.
  • U kunt Megategels ook elk afzonderlijk in de hoogte corrigeren met handige opvulplaatjes. Volg altijd de instructies van de fabrikant van de tegeldragers

Belangrijk : Megategels nooit aftrillen!

  Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

  Tips voor onderhoud en reiniging.

  Aandachtspunten - Controle van levering

  • Ga na of de afwerking, de afmetingen en de kleuren op het productlabel overeenstemmen met je bestelling. Bestelde je een product dat verdeeld is over meerdere pallets? Controleer dan of alle kenmerken overeenkomen.
  • Controleer de producten op beschadigingen en kleurverschillen. Controleer steeds de productiedatum, afmeting en kleur zoals vermeld op de productlabels op de verpakking. Vermits Smooth Megategels in kleine producties gemaakt worden, is het mogelijk dat materiaal van twee of meer productiedata geleverd worden bij één bestelling. Indien producten worden geleverd van verschillende productiedata, besteed dan extra aandacht aan eventuele kleurverschillen. Bij grote kleurverschillen, neem contact op met uw leverancier.
  • Lichte kleurafwijkingen zijn mogelijk door het gebruik van natuurlijke grondstoffen in het productieproces. Voor een mooie nuancering en het vermijden van kleurverschillen steeds minimum 3 pakken mengen bij het plaatsen. Zorg dat er voldoende producten aanwezig zijn bij de start van het werk, bestel voor alle zekerheid een aantal tegels extra, want bijbestellingen kunnen in kleur afwijken.
  • Om breuk te vermijden mogen de pakken met Smooth megategels nooit op elkaar gestapeld worden en moeten ze altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden (zonder de pallet te verwijderen).
  • Geleverde producten tot aan de plaatsing altijd droog te stockeren in de originele verpakking. Het vroegtijdig verwijderen van de pallet en de plastic hoes kan aanleiding geven tot het ontstaan van kalkuitbloei op de producten.
  • Klachten steeds binnen 8 dagen na levering melden. Er worden geen klachten aanvaard van stenen met zichtbare gebreken nadat deze geplaatst zijn. Bewaar steeds de productlabels! Deze zijn ofwel op de hoes gekleefd, ofwel aan de bindband vastgeniet. De info op deze labels is belangrijk bij naleveringen en bij het controleren van onze productgegevens bij een klacht. De uiterlijke kenmerken van betonproducten moeten volgens de geldende betonnormen beoordeeld worden. Enkel afwijkingen die zichtbaar zijn bij natuurlijk daglicht en vanop een afstand van 2m kunnen in aanmerking komen als klacht. Bij klachten over tegels met verborgen gebreken zal de vergoeding enkel bestaan uit de omruiling van de tegels wanneer bij plaatsing er geen straatlaag op een cementgebonden fundering of een cementgebonden straatlaag is gebruikt. De kosten van herplaatsen zijn steeds ten laste van de uitvoerder / opdrachtgever.
  • Het gebruik van natuurlijke grondstoffen en een speciaal productieproces zorgen voor een levendige kleurnuancering. De uitgesproken kleurschakeringen geven de Smooth Megategels hun unieke karakter. Voor een optimaal kleurbeeld goed mengen tijdens het plaatsen. De Smooth Megategels zullen door ze te gebruiken krassen en strepen krijgen. Dit is een specifieke eigenschap van het product, te vergelijken met een natuursteenproduct of gepolierd beton.
  • De specifieke manier van produceren maakt dat eventuele luchtbelletjes of oppervlakkige roestvlekjes zich kunnen vormen, die extra charme aan het product geven. Dit maakt deel uit van de essentiële kenmerken van het natuurproduct en wordt dus niet als een gebrek beschouwd. Kleurverschillen, luchtbellen, roestvlekjes en krassen zijn eigen aan het product en kunnen geen reden geven tot klacht.
  • Beton is een op termijn kleurvast materiaal, onder invloed van zonlicht en (zure) regen zullen de felheid en scherpte van de kleuren tijdens het eerste jaar evolueren naar een gewijzigde stabiele kleur die het product voor de rest van zijn levensduur zal behouden.
  • Hoe donkerder de kleur bij aanvang, hoe sterker de kleur in de eerste jaren afneemt. Deze kleurverandering staat volledig los van het fenomeen kalkuitbloei (zie het volgende punt Uitbloei). 
  • De in onze communicatie getoonde producten zijn onder invloed van weersomstandigheden, zonlicht, veroudering en door de manier van weergave in drukwerk of op een scherm niet een exacte weergave van de kleur. Voor een realistische weergave raden we aan de Expo’s van Stone&Style of van onze verdelers (bouwhandels) te bezoeken.
  • Door het stapelen, transporteren, plaatsen en manipuleren kunnen oppervlakkige krassen ontstaan. Deze verdwijnen geleidelijk na ingebruikname.

  Uitbloei

  • Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, e.d. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.
  • Om kalkuitbloei te vermijden is het heel belangrijk dat de fundering voldoende waterdoorlatend is zodat de natte ondergrond geen invloed kan hebben op de tegel.

  Ebema kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan onze materialen ten gevolge van het niet opvolgen van deze voorschriften.

  Versie 01-02-2019

  Onderhoud en reiniging

  Uw betonproducten worden dag en nacht blootgesteld aan regen, wind en koude. Regelmatig onderhoud voorkomt hardnekkige problemen, zoals mosvorming en groene afzettingen. Maar hoe maak je je betonproducten schoon zonder ze te beschadigen? Met deze onderhoudstips geef je mos, onkruid en vlekken geen kans en geniet je jarenlang van een verzorgde afwerking.

  Algemeen onderhoud

  Doen
  • Borstel je producten regelmatig af.
  • Spoel ze af en toe met zuiver water.
  • Na een grondige schoonmaakbeurt kan je een bestrating opnieuw inzanden.
  Niet doen
  • Gebruik geen hogedrukreiniger. Het afspuiten onder hoge druk beschadigt het oppervlak van de betonproducten. Gevolg? De bestrating wordt poreuzer en ruwer, waardoor mossen en algen sneller een kans krijgen.
  Onze tip
  • Laat het oppervlak regelmatig door een vakman reinigen. Hij gebruikt een speciale borstel en uitsluitend water, geen chemicaliën. Meer informatie vind je bij een bedrijf zoals Terrazza.

  Kalkuitbloei

  Kalkuitbloei is een natuurlijk fenomeen dat zich kan voordoen bij alle betonproducten en bouwmaterialen zoals snelbouwstenen, bakstenen, en dergelijke. Deze witte kalkuitslag heeft geen invloed op de kwaliteit van het product en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering van onze producten. Deze uitbloei verdwijnt geleidelijk aan. Veelvuldige neerslag en ingebruikname van de bestrating versnellen de verdwijning van dit verschijnsel.

  Doen
  • Je hoeft niets te doen, want kalkuitbloei verdwijnt vanzelf door neerslag en de ingebruikname van de bestrating. De witte, grijze of bruine uitslag is een natuurlijk fenomeen en heeft geen invloed op de kwaliteit van uw product. Kalkuitbloei is dus geen reden voor klachten.
  Niet doen
  • Gebruik geen zuurhoudende producten om kalkuitbloei te bestrijden. Zij tasten het oppervlak van Cassaia, Carreau en Smooth aan. Rockstone is beter bestand tegen zuren, maar ook hier is een test voor gebruik aangewezen.

  Groene aanslag

  Alle producten zijn onderhevig aan groene aanslag, ook beton. Koude, vocht, schaduw, weinig direct zonlicht en de nabijheid van bomen en planten kunnen een invloed hebben op je verharding en kunnen groene aanslag veroorzaken.

  Doen
  • Algen en mos op een vochtig oppervlak veroorzaken een groene aanslag. Je verwijdert de aanslag eenvoudig door 2 tot 3 keer per jaar de bestrating te spoelen met een speciaal product. Volg de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig op.
  Let op
  • Bij de bouwhandelaar vind je producten die algen en mos verwijderen en nieuwe algengroei afremmen: HG groenaanslagreiniger, Lithofin, Berdy, Biomix, … Doe altijd een test op een minder zichtbare plaats.

  Vorst

  Doen
  • U hoeft niets te doen, want alle bestratingsproducten van Ebema zijn bestand tegen vorst en vriesweer. Let op met het gebruik van dooizout: de Smooth-collectie is hier niet tegen bestand.
  Niet doen
  • Laat nooit hoopjes dooizout liggen. Het opgehoopte zout kan het oppervlak van de bestrating aantasten.

  Verwijderen van vlekken

  Doen
  • Gebruik het juiste reinigingsproduct voor de juiste vlek. In het schema hieronder adviseren we je een aantal producten.

  Te gebruiken producten

  Stof en normale vervuiling

  Neutrale zeep, water, afborstelen en opnieuw inborstelen met zand

  Olievlekken (*)

  Lösefix van Lithofin, HG Super remover, Techniseal Reiniger-Ontvettingsmiddel

  Vetvlekken (*)

  Lösefix van Lithofin, HG olievlekken, Techniseal Reiniger-Ontvettingsmiddel

  Groene aanslag

  HG Groene aanslagreiniger, Techniseal mosverwijderaar, Zeptreet 100, Greenaway (Van Meerbeek) of een verdunde javeloplossing

  Roestvlekken

  HG roest e.a. oxidatie (vlekken) verwijderaar, Techniseal roestverwijderaar, Lithofin ROSTEX

  Hardnekkige vlekken (verf, teer, bandensporen en kauwgom)

  Techniseal afbijtmiddel, HG olie- en vetvlekken

  Kalkuitbloei, cementsluier (*) (**)

  Lithofin Mn Cementsluierverwijderaar, Lithofin Mn Muro of een verdunde zoutzuuroplossing

  Leem- en tuinvuilvlekken, plantenvlekken, algemene oppervlaktevervuiling

  Lithofin Mn-buitenhuisreiniger

  (*) Deze producten kunnen de beschermende impregnering aantasten en mag je niet gebruiken op de Smooth materialen.

  (**) De meeste van deze producten kunnen het uitzicht van je bestrating veranderen.

  Onze tip

  Doe altijd een test op een minder zichtbare plaats. Twijfel je nog? Vraag dan meer informatie bij je leverancier:

  Nuttige links

  www.tegeldokter.be

  www.techniseal.com

  www.hg.eu

   

  Versie 01-02-2019